Marsz Niepodległości

buba MN 001The March of Independence is a manifestation in the form of a march through the streets of Warsaw, held every year on 11 November. The March of Independence was initiated by the National Polish Youth and National Radical Camp. The organizers declared that the March of Independence is going to be a part of the celebration of the National Independence Day celebrations, a demonstration of loyalty to the Polish tradition and patriotism.

 

Marsz Niepodległości jest manifestacją w postaci przemarszu ulicami Warszawy, odbywającą się co roku w dniu 11 listopada. Marsz Niepodległości został zainicjowany przez narodową Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny. Organizatorzy deklarują, iż Marsz Niepodległości ma być elementem świętowania obchodów Narodowego Święta Niepodległości, demonstracją przywiązania do polskiej tradycji i patriotyzmu.